مزایا و ویزگی ها :

1- افزایش بهداشت به علت کم شدندخالت دست در خمیر.

2- افزایش مدت ماندگاری و جلوگیری از ضایعات ونهایتا"کاهش قیمت تمام شده نان

3- این دستگاه در خبازیهاجایگزین دو نفر کارگر شده وظرفیه پخت راتا2 برابر افزایش میدید.

4-خمیر بصورت وارون از داخل غلتک ها رد شده و تولید پیوسته نان صورت میگیرد.

5- در این دستگاه خمیر پهن شده به صورت اتو ماتیک (قیچی جلو )قطع شده وبوسیله ناونده وتوسط اپراتور در کنار دستگاه دوار به قسمت پخت انتقال می یابد.