این دستگاه ها به دو شکل آلومینیومی واستیل در اندازه وسایزهای مختلف و متفاوت تولید و عرضه میگردد.