این دستگاه نانوایی خمیرهای تقسیم شده را در اندازه های100 گرم تا 500 گرم چونه میکند